Konkurs fotograficzny 2024

Fundacja Fotografia Polska ogłasza Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny !

Temat Konkursu:

Władysław Broniewski fotografem – symulacja twórczości

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fotografia Polska z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 34 (adres do korespondencji: ul. Wańkowicza 10, 09-410 Płock) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757924, zwana dalej „Organizatorem”,

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – www.fotografiapolska.pl należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

1.3 Termin nadsyłania prac – do 10 sierpnia 2024 r.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej lub jego odwołania, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.fotografiapolska.pl

2. FOTOGRAFIE.

2.1 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio lub za pośrednictwem programu „wetransfer” na adres email: sekretariat@fotografiapolska.pl

2.2 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2100 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 3 MB.

2.3 Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza ingerencję graficzną.

2.4 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz naruszać prawa do prywatności.

3. UCZESTNICY

3.1 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy przesłać na adres: sekretariat@fotografiapolska.pl w terminie do 24 godz od przesłania zgłoszenia.

Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.

3.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. UDZIAŁ W KONKURSIE

4.1 Każdy Uczestnik zobowiązany jest przekazać na adres email Organizatora sekretariat@fotografiapolska.pl swoje nazwisko, imię oraz adres email.

4.2 Każdy Uczestnik może przesłać do 3 fotografii lub 2 dyptyków lub 1 tryptyku.

4.3 Każde zdjęcie musi posiadać: dane autora, tytuł i rok, w którym zostało wykonane. Te informacje mają być zawarte w nazwie pliku, w standardzie „imię_nazwisko_tytuł_rok.jpg”

np. andrzej_nowak_zachód_słońca_2018.jpg

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.5 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

4.6 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie fotografiapolska.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego Imienia i Nazwiska, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej. Rozpowszechnianie dotyczy wyłącznie akcji związanych z konkursem, bądź jego rezultatami. Przypadki innego typu rozpowszechniania, np. komercyjnego będą regulowane osobną umową pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. OCENA ZDJĘĆ

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii, wyłaniając trzech finalistów.

5.3 Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.

5.4 Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji, o przesłanie na adres mailowy Organizatora pliku cyfrowego Finałowego Zdjęcia o następującej specyfikacji:

  • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość),
  • kolory w standardzie: sRGB,
  • rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm).

Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 5 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

5.5 Spośród Zdjęć Finałowych Jury przyzna nagrody w kategorii:

a) Pierwsze Miejsce;

b) Drugie Miejsce;

c) Trzecie Miejsce;

5.6 Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5.7 Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia 10 prac o szczególnych walorach artystycznych.

5.8 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY

6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

Za Pierwsze miejsce: 1000 zł

Za Drugie miejsce: 700 zł

Za Trzecie Miejsce: 500 zł

6.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Jury.

6.3 Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez pokwitowanie osobiste odbioru nagrody lub potwierdzeniem otrzymania nagrody mailem . Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z otrzymaniem nagrody obciążają odbiorcę nagrody.

6.4 Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

6.5 Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2024 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.6 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.7 Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej fotografiapolska.pl

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej fotografiapolska.pl

7.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.5 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

8.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, jaki i dla celów marketingowych związanych z działalnością Fundacji Fotografia Polska. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

8.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2023 r.

Znajdziesz nas na stronie konkursyfoto.pl